Odborné učilište internátne, Švermova 1, Valaská

Začiatok realizácie projektu: 02/2014
Koniec realizácie projektu: 07/2015
 
 „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

 
Názov projektu: Úspech na ceste poznávania
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný : Európskym sociálnym fondom
Prioritná os: Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
    Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú    
ITMS kód projektu: 26110130717
Kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO


Cieľ projektu:
Inovovať vzdelávanie cez nové formy, metódy, pomôcky a vyškolených pedagógov s dôrazom na prípravu
Špecifické ciele:
žiakov pre trh práce

Aktivity projektu:
Diagnostikovať stav a inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu
Diagnostika strednej školy a jej žiakov so zameraním na inovácie obsahu, metód a výstupov vzdelávania pre trh práce

Inovovať výchovno-vzdelávací proces študentov OUI využitím moderných foriem a metód práce
Opatrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti
Obchodná prevádzka so zameraním na prípravu jedál
Stavebná výroba so zameraním na murárske práce a maliarske práce

Podporiť celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy